SİNGAPUR MATEMATİĞİ

SİNGAPUR MATEMATİĞİ


Ne Yapıyoruz?

Öğretmesi kolay, öğrenmesi eğlenceli DOKUNARAK MATEMATİK yapıyoruz... Hazırladığımız bu sistem problem çözmeye ve temel matematik kavramlarının öğrenilmesine önem veren matemetiksel düşünmeyi merkeze alan bir sistemdir. Bu sistem Singapur’u TIMMS ve PISA ölçümlerinde matematik alanında ilk 3 içerisindeki yerini almasını sağlamış ve ülkedeki matematik korkusunu ortadan kaldırmıştır.


Temeli Neye Dayanır?

Singapur Matematiği’nin temelleri Jerome Bruner’in eğitim anlayışına dayanmaktadır. Bruner'in çalışmaları bebeklik, okul öncesi, okul çağı ve erişkinlik üzerinde yoğunlaşmıştır. Bruner'in teorik yaklaşımı insan gelişiminin bir seri ilerleyici ve her biri nitelik itibariyle diğerinden farklı safhalardan oluştuğu prensibidir. Insanların yani öğrencilerin gelişim aşamalarını Bruner yaklaşımına göre incelediğimizde en etkili, kalıcı ve nitelikli öğrenmenin somuttan görsele, görselden soyuta doğru bir yol izlemesidir. Öğretim süreçleri sırasında tüm aşamalara yeterince zaman ayrılarak öğrencilerin uzmanlaşması sağlanmaktadır


Bu Programın Amacı Ne?

Günlük yaşamlarını sürdürebilecek ve bir üst matematik öğreniminde kullanacakları temel matematik kavramlarının öğrenilmesini,
Problem çözme yoluyla öğrencilerin düşünme, akıl yürütme, iletişim, uygulama ve üstbilişsel becerilerinin geliştirilmesini,
Matematiğe karşı ilgi ve özgüvenin geliştirilmesini amaçlar.


Nasıl Öğretilir?

Konular uzmanlaşmak için derinlemesine öğretilir. Temel matematik kavramları öğretilerek matematiksel düşünme becerileri bu kavramlar üzerine oturtulur. Ünite sonundaki tekrarlara çok önem verilir. Bir konu öğrenilmeden diğerine geçiş gerçekleştirilmez. Bu sistemde matematik öğretiminde 3 temel öğretim prensibi mevcuttur.

Öğretme öğrenme içindir; öğrenme anlama içindir; anlama ise akıl yürütme, uygulama ve son olarak da problem çözme içindir. Yani matematik öğterimi öğrencilerin öğrenmesini odak noktasına alan interaktif bir süreçtir. Bu süreçte öğretmenler öğrencilerin derse aktif katılımlarını sağlamak için bir dizi öğretim yaklaşımları kullanmak durumundadır. Öğrenciler öğrendikleri hakkında öğretmenlerine geri bildirimde bulunmalı, öğretmen de bu geri bildirimler sayesinde öğrenmeyi geliştirmek için kararlar almalı ve öğrenciye geri bildirimlerde bulunmalıdır.

Öğretim süreci, öğrencilerin ön bilgilerinin üzerine inşa edilmeli, öğrencilerin ilgi ve deneyimlerini dikkate almalı ve onları aktif ve etkileşimli bir öğrenme ortamı içine sokmalıdır. Matematik hiyerarşik yapıdadır. Bir önceki konu öğrenilmeden temeller zayıf ve öğrenme yüzeysel olacaktır. Öğretmenin öğrencilerin ilgi, yetenek ve ihtiyaçlarının sürekli farkında olması gerekmektedir ki, onları harekete geçirecek, mücadele etmelerini ve gelişmelerini sağlayacak görevleri onlara verebilsin. Bu öğrencilerin aktif ve etkileşimli öğrenme durumlarına girebilmeleri için gereklidir.

Matematik öğretimi gerçek dünyayla bağlantılı olmalı, teknolojik araçlardan yararlanmalı, çağımızın gerekliliklerine önem vermelidir. Gerçek yaşam problemlerine dair uygulamalar içermelidir. Öğretmenler matematik kavramlarını öğretirken görselleştirme, benzetme ve sunumlar için teknolojik aletlerden yararlanmalıdırlar.


Program ve Matematiksel Süreçler

Yeni sistemimiz problem çözmeye odaklanır, kavramların öğrenilmesi, becerilerin yeterlilik düzeyinde geliştirilmesi, süreç becerilerinin kazanılması, bilişsel gelişimin sağlanması ve matematiğe karşı olumlu tutum geliştirilmesine önem verir. Bir öğrenci çalıştığı konuda uzmanlaşmadan onun bir diğer konuya ilerlemesine izin vermez. Bu Bunun için de yüzeysel bilgi yerine az fakat derinlemesine bilgi esasına dayalıdır. Yeni uygulamalarımızla öğrencilerin düşünme becerileri geliştirilir. Bilginin ezberlenmesini değil öğrenilmesini sağlar. Sadece çok tekrar yaparak uzmanlaşmayı sağlamaz aynı zamanda mantıksal süreçleri de işleterek “neden?” sorusunun cevabının da bulunmasını sağlar. Singapur matematiği dediğimiz bu sistemle öğrencinin gelişimsel dönemlerine uygun olarak önce somut materyallerle, sonra görsellerle son olarak da soyut semboller olan sayılarla çalışmasına olanak verilir. Dersler materyal ve görsellerle çalışmaya izin verecek şekilde planlanmıştır. Çocuğa çalışması için yeterince zaman verilir.